Tra Cứu

7.15. Hợp chất (E) là oxide của nguyên tố M có hoá trị VI. Biết (E) có khối lượng phân tử bằng 80 amu và có 60% oxygen. Hãy xác định công thức hoá học của hợp chất (E).

7.15. Hợp chất (E) là oxide của nguyên tố M có hoá trị VI. Biết (E) có khối lượng phân tử bằng 80 amu và có 60% oxygen. Hãy xác định công thức hoá học của hợp chất (E).

Công thức hoá học chung của (E) là $M_{x}^{VI}$

Theo quy tắc hoá trị, ta có: x x VI = y x ll <=> $\frac{x}{y}$ = $\frac{II}{VI}$ = $\frac{1}{3}$

Chọn x = 1, y =3. Vậy công thức hoá học chung của (E) là MO:.

Ta có: KLPT(MO.) = KLNT(M) + 16 x 3 = 80 amu — KLNT(M) = 32 amu — Mlà S.

Vậy công thức hoá học của hợp chất (E) là $SO_{3}$

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button