Tra Cứu

Cho các hình sau, trong đó mỗi vòng tròn biểu diễn 1 nguyên tử, các vòng tròn đen và trắng biểu diễn các nguyên tử của các nguyên tố hoá học khác nhau.

5.5. Cho các hình sau, trong đó mỗi vòng tròn biểu diễn 1 nguyên tử, các vòng tròn đen và trắng biểu diễn các nguyên tử của các nguyên tố hoá học khác nhau. Hộp nào chứa:

a) Các phân tử của một đơn chất?

b) Các phân tử của một hợp chất? 

c) Các nguyên tử của một đơn chất? Có hợp nào chứa hỗn hợp không? Hãy giải thích.

  • Hộp B chứa các phân tử của một đơn chất.
  • Hộp C chứa các phân tử của một hợp chất.
  • Hộp A chứa các nguyên tử của một đơn chất.
  • Không có hộp nào chứa hỗn hợp, vì các hộp đều chỉ chứa một chất.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button