Tra Cứu

Chọn tiếng trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống: | Giải tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo

4. Chọn tiếng trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống:

a. (rải, dải, giải):

……..lụa

……….thưởng

………….sỏi

(rao, dao, giao):

tiếng………….

………hàng

đồng…………

b. (vành, dành, giành):

……………nón

…………..dụm

………….. chiến thắng

(vang, dang, giang)

………….sơn

………….dội

…………..tay

 

 

a. (rải, dải, giải):

dải lụa

giải thưởng

rải sỏi

(rao, dao, giao):

tiếngr ao

giáo hàng

đồng dao

b. (vành, dành, giành):

vành nón

dành dụm

giành chiến thắng

(vang, dang, giang)

giang sơn

vang dội

dang tay

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button