Tra Cứu

Có bao nhiêu cách tưới nước cho cây trồng? | SBT công nghệ 7 chân trời


12. Có bao nhiêu cách tưới nước cho cây trồng?

A. 1 cách

B. 2 cách

C. 3 cách.

D. 4 cách


THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button