Tra Cứu

Để làm 24 cái bánh, cần $1\tfrac{3}{4}$ cốc bột mì. Bạn An muốn làm 8 cái bánh. Hỏi bạn An cần bao nhiêu cốc bột mì?

1.36. Để làm 24 cái bánh, cần $1\tfrac{3}{4}$ cốc bột mì. Bạn An muốn làm 8 cái bánh. Hỏi bạn An cần bao nhiêu cốc bột mì?

Đổi: $1\tfrac{3}{4}$ = $\frac{7}{4}$

Bạn An cần số cốc bột mì để làm 8 cái bánh là:

24 :$\frac{7}{4}$ . 8 = 24 :$\frac{4}{7}$ . 8 = $\frac{786}{7}$ = $109\tfrac{5}{7}$

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button