Tra Cứu

Để pháo hoa có nhiều màu sắc khác nhau, người ta sẽ cho vào thuốc pháo các chất phụ gia tạo màu.

6.22. Để pháo hoa có nhiều màu sắc khác nhau, người ta sẽ cho vào thuốc pháo các chất phụ gia tạo màu. Các chất phụ gia này thường là các muối của một số kim loại, trong đó có muối (D) gồm 1 nguyên tử kim loại M và 2 nguyên tử CỊ; biết (D) có khối lượng phân tử là 135 amu. Tra bảng tuần hoàn, hãy xác định kim loại M. Trong phân tử muối (D) có loại liên kết gì? Giải thích.

  • Khối lượng phân tử (D) = Khối lượng nguyên tử (M) + 35,5 x 2= 135 amu
  • Khối lượng nguyên tử (M) = 64 amu =>  M là Cu.
  • Vì phân tử (D) chứa Cu và CÏ nên trong phân tử (D) có liên kết ion.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button