Tra Cứu

Để xác định tốc độ của một vật đang chuyển động, ta cần biết những thông tin gì?

10.5. a) Để xác định tốc độ của một vật đang chuyển động, ta cần biết những thông tin gì?

b) Lập kế hoạch và tiến hành đo tốc độ chuyển động của một xe đồ chơi chạy pin. Yêu cầu nêu rõ: dụng cụ đo, cách tiến hành và báo cáo kết quả.

a) Để xác định tốc độ của một vật đang chuyển động, ta cần biết:

– Thời gian chuyển động của vật.

– Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó.

b) Đo tốc độ chuyển động của một xe đồ chơi chạy pin.

Dụng cụ: Xe đồ chơi, thước, đồng hồ bấm giây.

Cách tiến hành:

– Đánh dấu vạch xuất phát và vạch đích. Ðo quãng đường giữa hai vạch.

– Cho xe bắt đầu chạy từ vạch xuất phát về hướng vạch đích đồng thời bấm

nút Start trên đồng hồ.

– Bấm nút Stop trên đồng hồ ngay khi xe vừa chạm vạch đích.

– Tính tốc độ theo công thức: tốc độ = quãng đường/thời gian.

Lưu ý: Thực hiện phương án trên với ít nhất 3 lần đo.

Báo cáo kết quả:

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button