Tra Cứu

Điền đầy đủ các từ hoặc cụm từ thích hợp vào các câu dưới đây:

6.13. Điền đầy đủ các từ hoặc cụm từ thích hợp vào các câu dưới đây:

a) Để tạo ion dương thì (1)… sẽ (2)…. Số electron (3)… bằng (4)…

b) Để tạo ion âm thì (5)… sẽ (6)…. Số electron (7)… bằng (8)…

a) (1): kim loại,

(2): nhường electron,

(3): nhường,

(4): số electron lớp ngoài cùng.

b) (5): phi kim,

(6): nhận,

(7): nhận electron,

(8): 8 – số electron lớp ngoài cùng.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button