Tra Cứu

Điền thông tin về hạt giống, cây con sẽ chọn để gieo trồng (hoặc cần xử lí mới có thể gieo trồng) vào dưới mỗi hình. | SBT công nghệ 7 chân trời

5. Điền thông tin về hạt giống, cây con sẽ chọn để gieo trồng (hoặc cần xử lí mới có thể gieo trồng) vào dưới mỗi hình.

 

 

a. Cây lúa trước khi ngâm

b. Cây lúa sau khi ngâm

c. Cây con chuẩn bị trồng

d. Cây con chuẩn bị trồng

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button