Tra Cứu

Điền tiếng có chữ d hoặc chữ gi vào chỗ trống: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Điền tiếng có chữ d hoặc chữ gi vào chỗ trống:

Thức………

thể…………..

phút…………..

sợi………….

……..bài

……..bầu

……..cộp

……..dép

Thức dậy

thể dục

phút giây

sợi dây

dạy bài

dây bầu

dày cộp

 giả dép

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button