Tra Cứu

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

37.20. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

– Mọc chồi là một kiểu của (1)…

– Quá trình (2)… đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

– (3)… là cơ quan sinh sản của thực vật Hạt kín.

– Bộ phận nhú lên trên cơ quan sinh dưỡng của cây và có khả năng hình thành cơ thể mới được gọi là (4)…

– Thực vật có quả và hạt là kết quả của hình thức (8)…

  • (1) sinh sản vô tính
  • (2) sinh sản
  • (3) Hoa
  • (4) chồi mầm
  • (5) sinh sản hữu tính.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button