Tra Cứu

Điển từ/ cụm từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống. (tưới nước; ảnh sáng (nắng), bón phân, phòng trừ bóng râm, ẩm) | SBT công nghệ 7 chân trời

11. Điển từ/ cụm từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống. (tưới nước; ảnh sáng (nắng), bón phân, phòng trừ bóng râm, ẩm)

Sau khi giâm cành, đặt chậu cây trong…………..(1) đến đến khi cây sinh rễ, chồi và chuyển chậu cây ra nơi có nhiều…………(2) sau khi cây đã lên chồi mới. Phải (3)………….định kỉ từ 2 đến 3 lần/ ngày để đất luôn (4)……………Khi cây thiếu dinh dưỡng cần (5)…………… bổ sung dinh dưỡng để cây phát triển tốt. Thưởng xuyên theo dõi và (6)………….. – sâu, bệnh cho cây trồng.

12. Cây rau muống được thu hoạch khi đạt chiều cao bao nhiêu?

A. 20-30 cm.

B. 30-40 cm.

C. 40-50 cm.

D. 20-50 cm.

13. Mô tả các bước trong quy trình giâm cảnh vào bảng dưới đây.

Bước

Quy trình ngâm cành

1

chuẩn bị đất trồng  

2

 chuẩn bị giâm cành

3

 giâm cành vào đất trồng

4

 chăm sóc cành giâm

14. Cây con tạo ra từ phương pháp giảm cảnh có đặc điểm gi?

A. Cây con tạo ra có đặc điểm di truyền khác cây mẹ.

B. Cây con tạo ra cỏ đặc điểm di truyền giống cây mẹ.

C. Cây con tạo ra có đặc điểm di truyền của cả cây bổ và cây mẹ.

D. Cây con tạo ra có đặc điểm di truyền giống cây bố.

11.

Sau khi giâm cành, đặt chậu cây trong bóng râm, đến đến khi cây sinh rễ, chồi và chuyển chậu cây ra nơi có nhiều ánh sáng sau khi cây đã lên chồi mới. Phải tưới định kỉ từ 2 đến 3 lần/ ngày để đất luôn (4) ẩm. Khi cây thiếu dinh dưỡng cần bón phân bổ sung dinh dưỡng để cây phát triển tốt. Thưởng xuyên theo dõi và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng.

12. B

13. 

Bước

Quy trình ngâm cành

1

chuẩn bị đất trồng  

2

 chuẩn bị giâm cành

3

 giâm cành vào đất trồng

4

 chăm sóc cành giâm

14. B

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button