Tra Cứu

Điền vào chỗ trống: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

(2) Điền vào chỗ trống:

a. Chữ d hoặc chữ r

• ….ê mẹ ……ẫn đàn con …… suối uống nước.

* ……ưới tán phượng, ……àn nhạc ve ngân ra ….. .

b. Vần it hoặc vần ich và thêm dấu thanh (nếu cần)

• Cây m…… sai trĩu quả trông thật th…… mắt. • Mấy chú chim sâu lích ch…… đùa ngh……. trong vòm lá.

a. Chữ d hoặc chữ r

• deê mẹ dẫn đàn con ra suối uống nước.

* dưới tán phượng, dàn nhạc ve ngân ra rả

b. Vần it hoặc vần ich và thêm dấu thanh (nếu cần)

• Cây mít sai trĩu quả trông thật thích mắt.

• Mấy chú chim sâu lích chích đùa nghịch trong vòm lá.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button