Tra Cứu

Đồ thị quãng đường – thời gian ở Hình 10.3 mô tả chuyển động của các vật 1, 2, 3 có tốc độ tương ứng là vị, Vạ, va, cho thấy

10.5. Đồ thị quãng đường – thời gian ở Hình 10.3 mô tả chuyển động của các vật 1, 2, 3 có tốc độ tương ứng là vị, Vạ, va, cho thấy

A.V1 =V2=V3

B.V1>V2 >V3.

C.V1<V2<V3

D.V1 =V2>V3

Tại t = 0 (h) vật 2 xuất phát tại s = 0 (m)

Tại t = 0 (h) vật 3 xuất phát tại s = s0 (m)

Vật 1 xuất phát tại s = 0 (m), sau vật 2 và 3 khoảng thời gian t

Mà cả 3 vật cùng gặp nhau tại 1 vị trí ở cùng một thời điểm.

Từ đây, ta thấy:

+ Vật 2 và vật 1 đi cùng một quãng đường nhưng thời gian đi của vật 1 ngắn hơn vật 2  v1 > v2.

+ Vật 2 và vật 3 cùng thời gian đi nhưng quãng đường vật 3 ngắn hơn quãng đường vật 2  v2 > v3.

Vậy vật 1 đi nhanh nhất, vật 3 đi chậm nhất (v1 > v2 > v3).

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button