Tra Cứu

Gạch dưới rồi viết lại cho đúng các tên người nước ngoài. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Gạch dưới rồi viết lại cho đúng các tên người nước ngoài.

a. Lu-i thường rủ Véc-Xen đi câu cá.

b. Ông Giô-dép dắt Lu-i đến gặp thầy rơ-nê. c. I-sắc niu-tơn (1642 – 1727) là một nhà khoa học vĩ đại người Anh.

a. Lu- i thường rủ Véc-xen đi câu cá.

b. Ông Giô-dép Dắt Lu-i đến gặp thầy rơ-nê.

c. I-sắc Niu-tơn (1642 – 1727) là một nhà khoa học vĩ đại người Anh.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button