2023 Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 10 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 10 bài 2 Cộng, trừ số hữu tỉ Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 6: Tính…

Bài 6 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Tính:

\(a){{ – 1} \over {21}} + {{ – 1} \over {28}};\)

Bạn đang xem: Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 10 SGK Toán 7

\(b){{ – 8} \over {18}} – {{15} \over {27}};\)

\(c){{ – 5} \over {12}} + 0,75;\)

\(d)3,5 – \left( { – {2 \over 7}} \right)\)

Lời giải:

\(a){{ – 1} \over {21}} + {{ – 1} \over {28}} = {{ – 4} \over {84}} + {{ – 3} \over {84}} = {{ – 7} \over {84}} = {{ – 1} \over {12}}\)

\(b){{ – 8} \over {18}} – {{15} \over {27}} = {{ – 8} \over {18}} + \left( { – {{15} \over {27}}} \right) = {{ – 4} \over 9} + {{ – 5} \over 9} = {{ – 9} \over 9} =  – 1\)

\(c){{ – 5} \over {12}} + 0,75 = {{ – 5} \over {12}} + {3 \over 4} = {{ – 5 + 9} \over {12}} = {4 \over {12}} = {1 \over 3}\)

\(d)3,5 – \left( { – {2 \over 7}} \right) = 3,5 + {2 \over 7} = {{35} \over {10}} + {2 \over 7} = {7 \over 2} + {2 \over 7} \)

\(= {{49 + 4} \over {14}} = {{53} \over {14}} = 3{{11} \over {14}}\)

                                                                                                             


Bài 7 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Ta có thể viết số hữu tỉ \(\frac{-5}{16}\) dưới các dạng sau đây:

a)  \(\frac{-5}{16}\) là tổng của hai số hữu tỉ âm . Ví dụ \(\frac{-5}{16} = \frac{-1}{8} + \frac{-3}{16}\)

b)   \(\frac{-5}{16}\)  là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ: \(\frac{-5}{16} = 1 – \frac{21}{16}\)

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm một ví dụ

Lời giải:

Có nhiều đáp số cho mỗi câu chẳng hạn:

a) \(\frac{-5}{16} = \frac{-1}{4} + \frac{-1}{16} = \frac{-2}{16} + \frac{-3}{16} = \frac{-5}{20} + \frac{-1}{16} = …\)

b) \(\frac{-5}{16} = \frac{1}{4} – \frac{9}{16} = \frac{17}{16} – \frac{11}{8} = …\)

                                                                  


Bài 8 trang 10 sgk toán 7 tập 1

 Tính:

a) 

b) 

c) 

d) 

Lời giải:

a) =

b)    =   = 

c)   = 

d)      =                                                                                                   


Bài 9 trang 10 sgk toán 7 tập 1

 Tìm x, biết: 

a) x  +   \(\frac{1}{3} = \frac{3}{4}\)

b) x – \(\frac{2}{5} = \frac{5}{7}\)

 

d) \(\frac{4}{7} – x = \frac{1}{3}\)

Lời giải:

a)  x  +   \(\frac{1}{3} = \frac{3}{4}\) => x = \(\frac{3}{4} – \frac{1}{3} = \frac{9}{12} – \frac{4}{12} = \frac{5}{12}\)

b)  x – \(\frac{2}{5} = \frac{5}{7}\) => x = \(\frac{5}{7} + \frac{2}{5} = \frac{25}{35} + \frac{14}{35}= \frac{39}{35} = 1\frac{4}{35}\)         

c) -x – \(\frac{2}{3}\) = \(- \frac{6}{7}\) => \(\frac{-2}{3} + \frac{6}{7} = x => x = -\frac{14}{21} + \frac{18}{21} = \frac{4}{21}\)

d) \(\frac{4}{7} – x = \frac{1}{3}\) => \(\frac{4}{7} – \frac{1}{3} = x => x = \frac{12}{21} – \frac{7}{21} = \frac{5}{21}\)

                                                                                       


Bài 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Cho biểu thức:

A = \(( 6 – \frac{2}{3} + \frac{1}{2}) – ( 5 + \frac{5}{3} – \frac{3}{2}) – ( 3- \frac{7}{3} + \frac{5}{2})\)

Hãy tính giá trị của A theo hai cách

Cách 1: Trước hết tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

Lời giải:

Cách 1: Tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc

 A= \(( \frac{36 – 4 + 3}{6}) – (\frac{30 + 10 – 9}{6}) – (\frac{18 – 14 + 15}{6}) \)

\(= \frac{35}{6} – \frac{31}{6} – \frac{19}{6} = \frac{-15}{6} = \frac{-5}{2} = -2\frac{1}{2}\)

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

A =  \(6 – \frac{2}{3} + \frac{1}{2} – 5 – \frac{5}{3} + \frac{3}{2} – 3 + \frac{7}{3} – \frac{5}{2}\)

   = (6-5-3) -\((\frac{2}{3} + \frac{5}{3} – \frac{7}{3}) + (\frac{1}{2} + \frac{3}{2} – \frac{5}{2})\)

   = -2 -0 – \(\frac{1}{2}\) = – (2 + \(\frac{1}{2}\)) = -2 \(\frac{1}{2}\)                                                                                                                                                                                               

      Trường THPT Sóc Trăng 

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường THPT Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Similar Posts