Tra Cứu

Giải câu 3 bài: Ôn tập chương II | Đại số và giải tích 11 Trang 76 – 78

Câu 3: Trang 76 – sgk đại số và giải tích 11

Phân biệt sự khác nhau giữa một chỉnh hợp chập k của n phần tử và một tổ hợp chập k của n phần tử.

Chỉnh hợp chập k (Sắp xếp thứ tự các phần tử)

  •  Sử dụng k phần tử trong số n phần tử của A (k ≤ n) và sắp xếp thứ tự k phần tử này (mỗi cách sắp xếp là một chỉnh hợp chập k của phần tử)
  • Số chỉnh hợp chập k của n phần tử là:

\(A_n^k = {{n!} \over {(n – k)!}}\)

Tổ hợp chập k ( Không chú ý đến thứ tự của các phần tử)

  • Sử dụng k phần tử trong n phần tử A (k ≤ n) và không để ý đến thứ tự của các phần tử này.
  • Số tổ hợp chập k của n phần tử là:

 \(C_n^k = {{n!} \over {k!(n – k)!}}\)

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button