Tra Cứu

Giải câu 4 bài 3: Nhị thức Niu tơn | Đại số và giải tích 11 Trang 55 – 58

Câu 4: Trang 58 – sgk đại số và giải tích 11

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của (x3 + \(\frac{1}{x}\))8

Dựa theo công thức nhị thức Niu – tơn ta có:

(x3 + \(\frac{1}{x}\))8= \(\sum_{k = 0}^{8}\)Ck8 x3(8 – k) (\(\frac{1}{x}\))k = \(\sum_{k = 0}^{8}\)Ck8x24 – 4k

Ta thấy tổng trên, số hạng Ck8 x24 – 4k không chứa x khi và chỉ khi

$24 – 4k = 0$ và $0\leq k \leq 8$ ⇔ k = 6.

Vậy số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức đã cho là C68 = 28.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button