Tra Cứu

Giải câu 5 bài 3: Nhị thức Niu tơn | Đại số và giải tích 11 Trang 55 – 58

Câu 5: Trang 57 – sgk đại số và giải tích 11

Từ khai triển biểu thức (3x – 4)17 thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số của đa thức nhận được.

Tổng các hệ số của đa thức f(x) = (3x – 4)17 bằng: f(1) = (3 – 4)17= (– 1)17 = -1.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button