Tra Cứu

Giải SBT bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái quát về cộng đồng Nam Phi | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Dựa vào bảng 12, hãy trả lời các câu hỏi từ 1 đến 3. Bảng 12. Một số tiêu chí của Cộng hoà Nam Phi và châu Phi năm 2019

Tiêu chí

Cộng đồng Nam phi

Châu Phi

Diện tích (triệu km2)

1,2

30,3

Số dân (triệu người)

58,6

1 318,2

GDP (Tỉ USD)

360

2,404

a) Hoàn thành bảng theo mẫu sau: Bảng 15. Một số đô thị ở Bắc Mỹ phân theo số dân năm 2019Câu 1. Năm 2019, Cộng hoà Nam Phi chiếm khoảng bao nhiêu % diện tích châu Phi?

A. 4,0%.

B. 5,0 %.

C. 6,0%.

D. 7,0 %.

Câu 2. Năm 2019, Cộng hoà Nam Phi chiếm khoảng bao nhiêu % tổng số dân của

châu Phi?

B. 5,5%.

C. 4,4%.

D. 10,0 %.

A. 3,2%.

Câu 3. Năm 2019, Cộng hoà Nam Phi có tổng GDP chiếm khoảng bao nhiêu % của

châu Phi?

B. 15%.

C. 20 %.

A.12%.

D. 16%.

Câu 4. Hiện nay, Cộng hoà Nam Phi có bao nhiêu thủ đô?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

F12

Câu 5. Địa danh nào sau đây không phải là tên thủ đô của Cộng hoà Nam Phi?

A. Pri-to-ri-a.

B. Blô-phông-ten.

C. Kép-tao.

Câu 6. Cho một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi sau:

— Sự thành lập Liên bang Nam Phi.

– Sự thành lập Cộng hoà Nam Phi.

– Sự thành lập chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai.

– Chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai. Hãy lựa chọn một trong các sự kiện lịch sử trên, viết báo cáo ngắn theo nội dung gợi ý sau: ý nghĩa của việc tìm hiểu về sự kiện; thời gian và nội dung của sự kiện; nguyên nhân và kết quả của sự kiện.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button