Tra Cứu

Giải SBT bài 14: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (938-1009) | SBT lịch sử 7 chân trời sáng tạo

Câu 1: Điền tên nhân vật lịch sử đúng với thông tin cho sẵn trong các câu thơ dưới đây.

Trả lời: 

1. Lê Đại Hành

2. Dương Vân Nga

3. Ngô Quyền

4. Đinh Bộ Lĩnh

Câu 2: Hoàn thành sơ đồ dưới đây.

Trả lời:

 Câu 3: Nối các dữ liệu ở cột A với dữ liệu cột B cho phù hợp.