Tra Cứu

Giải SBT bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVI | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Một trong những biểu hiện cơ cấu dân số già của châu Âu là

A. tỉ lệ nhóm tuổi dưới 14 cao.

B. tỉ lệ nhóm tuổi trên 65 cao và tăng.

C. tỉ lệ nhóm tuổi dưới 14 tăng nhanh.

D. tỉ lệ nhóm tuổi trên 65 giảm mạnh.

Câu 2. Già hoá dân số đang làm cho châu Âu

A. thiếu hụt lực lượng lao động.

B. khó khăn trong việc giải quyết việc làm.

C. dư thừa nhiều lực lượng lao động.

D. khó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Câu 3. Ý nào sau đây đúng với cơ cấu dân số theo giới tính của châu Âu?

A. Tỉ số giới nam nhiều hơn giới nữ.

B. Cơ cấu giới tính cân bằng giữa nam và nữ.

C. Tỉ số giới nữ nhiều hơn giới nam.

D. Chênh lệch rất lớn trong cơ cấu giới tính.

Câu 4. Năm 2019, châu Âu có tỉ lệ nhập học các cấp trong tổng số dân là

A. dưới 73 %.

C. dưới 63 %.

B. trên 93 %.

D. trên 83 %.

Câu 5. Từ giữa thế kỉ XX đến nay, châu Âu tiếp nhận số người di cư quốc tế

A. lớn thứ hai thế giới.

B. lớn nhất thế giới.

C. lớn thứ tư thế giới.

D. lớn thứ ba thế giới.

Câu 6. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm đô thị hoá ở châu Âu?

A. Đô thị hoá diễn ra sớm.

B. Mức độ đô thị hoá cao.

C. Đô thị hoá đang mở rộng.

D. Đô thị hoá không gắn với công nghiệp hoá.

Câu 7. Hãy nêu những hiểu biết của em về vấn đề di cư ở châu Âu (nguyên nhân, tác động của các cuộc di cư).

Câu 8. Quan sát hình sau:

a) Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Bảng 2. Một số đô thị ở châu Âu phân theo số dân năm 2019

Số dân

Tên đô thị (thuọc quốc gia)

Từ 10 triệu người trở lên

 

Từ 5 đến dưới 10 triệu người

 

Từ 3 đến dưới 5 triệu người

 

 b) Hãy kể tên các quốc gia ở châu Âu có tỉ lệ dân thành thị từ 80 % trở lên.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button