Tra Cứu

Giải SBT bài 2: Nguyên tố hoá học | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

THÔNG HIỂU

2.6. Cho kí hiệu các nguyên tử sau: $_{6}^{14}\textrm{X}$,   $ _{7}^{14}\textrm{Y}$,   $_{8}^{16}\textrm{Z}$,   $_{9}^{19}\textrm{T}$,   $_{8}^{17}\textrm{Q}$,   $_{9}^{16}\textrm{M}$,   $_{10}^{19}\textrm{E}$,  $_{7}^{16}\textrm{G}$,   $_{8}^{18}\textrm{L}.$

Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học?

A. $_{6}^{14}\textrm{X}$,  $_{7}^{14}\textrm{Y}$,  $_{8}^{16}\textrm{Z}.$              B. $_{8}^{16}\textrm{Z}$,  $_{9}^{16}\textrm{M}$,  $_{7}^{16}\textrm{G}.$

C. $_{8}^{17}\textrm{Q}$,  $_{9}^{16}\textrm{M}$,  $_{10}^{19}\textrm{E}.$           D. $_{8}^{16}\textrm{Z}$,  $_{8}^{17}\textrm{Q}$,  $_{8}^{18}\textrm{L}.$

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button