Tra Cứu

Giải SBT bài 20: Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527) | SBT lịch sử 7 chân trời sáng tạo

Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

1. Để tập trung quyền lực vào tay nhà vua, vua Lê Thánh Tông đã

A. bãi bỏ một số chức vụ cao cấp, vua trực tiếp nắm mọi quyền hành.

B. đứng đầu là vua và vua đặt ra 6 bộ.

C. vua chỉ bãi bỏ chức Tướng quốc.

D. vua chỉ nắm quyền hành ở trung ương, địa phương do các quan nắm giữ.

Trả lời: A

2. Dưới thời vua Lê Thánh Tông cả nước chia làm

A. 5 đạo/thừa tuyến.

B. 13 đạo/thừa tuyên.

C. 6 đạo/thừa tuyên.

D. 8 đạo/thừa tuyên.

Trả lời: B

3. Điểm khác biệt nhất về tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ so với thời Lý – Trần là

A. bộ máy nhà nước thời Lê sơ không có Thái thượng hoàng.

B. bộ máy nhà nước thời Lê sơ là quân chủ quan liêu chuyên chế.

C. bộ máy nhà nước thời Lê sơ có vua đứng đầu, dưới là quan lại

D. bộ máy nhà nước thời Lê sơ đứng đầu là vua, giúp việc vua có các chức quan văn và quan võ.

Trả lời:C

4. Điểm tiến bộ của Luật Hồng Đức đưới thời Lê sơ là

A. bảo vệ quyền lợi cho vua, hoàng tộc.

B. bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo vệ một số quyền lợi của người phụ nữ.

C. bảo vệ chế độ phong kiến. 

D. bảo vệ giai cấp thống trị.

Trả lời: B

5. Vua Lê Thánh Tông từng căn dặn Thái bảo Lê Cảnh Huy:

“Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chở cho họ [nhà Minh] lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mối cho giặc, thì tội phải trụ di”

(Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, Sđd, trang 462)

Lời căn dặn này đã thể hiện tư tưởng

A. bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

B. nâng cao ý thức chủ quyền của Việt Nam.

C. quyết tâm bảo vệ chủ quyền độc lập cho dân tộc, trừng trị nặng những tội danh bán nước.

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Trả lời: D

Câu 2: Dựa vào trang 88-89 trong SGK , hoàn thiện sơ đồ tư duy về kinh tế – xã hội thời Lê sơ. 

Trả lời: