Tra Cứu

Giải SBT bài 21 Các nguồn lực phát triển kinh tế | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Bài tập 1: Lựa chọn đáp án đúng.

1.1. Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, tài nguyên biển được xếp vào nhóm:

A. Vị trí địa lí.

B. Nguồn lực tự nhiên.

C. Nguồn lực kinh tế – xã hội.

D. Nguồn lực từ bên ngoài lãnh thổ.

Trả lời: Chọn đáp án B. Nguồn lực tự nhiên.

1.2. Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, thị trường được xếp vào nhóm:

A. Vị trí địa lí.

B. Nguồn lực tự nhiên.

C. Nguồn lực kinh tế – xã hội.

D. Không thuộc nhóm nào kể trên.

Trả lời: Chọn đáp án C. Nguồn lực kinh tế – xã hội.

1.3. Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, khoa học – công nghệ được xếp vào nhóm:

A. Vị trí địa lí.

B. Nguồn lực tự nhiên.

C. Nguồn lực kinh tế – xã hội.

D. Không thuộc nhóm nào kée trên.

Trả lời: Chọn đáp án C. Nguồn lực kinh tế – xã hội.

1.4. Nguồn lao động của lãnh thổ có vai trò

A. là yếu tố đầu vào để sản xuất phát triển.

B. quyết định sự phát triển của nền kinh tế.

C. tạo môi trường phát triển cho nền kinh tế.

D. định hướng phát triển kinh tế trong tương lai.

Trả lời: Chọn đáp án B. quyết định sự phát triển của nền kinh tế.

Bài tập 2: Ghép ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

VAI TRÒ CỦA CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Nguồn lực

Vai trò

1. Vị trí địa lí

a) Tạo môi trường và định hướng phát triển kinh tế.

2. Nguồn lực tự nhiên

b) Tạo thuận lợi hay gây khó khăn trong trao đổi, hợp tác giữa các lãnh thổ.

3. Nguồn lực kinh tế – xẫ hội

c) Quyết đinh năng suất lao động và là nền tảng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế

d) Là yếu tố đầu vào để sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ.

Trả lời:

Ghép số 1 với: b)

Ghép số 2 với: d)

Ghép dố 3 với: a), c) 

Bài tập 3: Nêu dẫn chứng để thấy nguồn lực tự nhiên tạo lợi thế quan trọng nhưng không đóng vai trò quyết định tới việc phát triển kinh tế của một lãnh thổ.

Trả lời: Nhật Bản là một quần đảo nằm giữa biển khơi, chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, nghèo tài nguyên nhưng với một quyết tâm cùng với chiến lược phát triển đúng đắn, Nhật Bản đã vươn trở thành một trong những cường quốc kinh tế. Sự thành công của Nhật Bản đã cho thấy nguồn lực tự nhiên tạo lợi thế quan trọng nhưng không đóng vai trò quyết định tới việc phát triển kinh tế của một lãnh thổ.

Bài tập 4: Hãy nêu các loại nguồn lực từ bên ngoài mà một lãnh thổ có thể thu hút, tận dụng nhằm phát triển kinh tế.

Trả lời: Các nguồn lực từ bên ngoài lãnh thổ là: việc tận dụng, thu hút vốn đầu tư, nguồn nhân lực, tri thức và sản phẩm khoa học – công nghệ, thị trường từ bên ngoài lãnh thổ,… sẽ tạo thêm sức mạnh cho sự phát triển kinh tế, đặc biệt trong thời kì kinh tế tri thức và các xu hướng hợp tác hoá, quốc tế hoá ngày càng mở rộng.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button