Tra Cứu

Giải SBT bài 26: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Bài tập 1: Lựa chọn đáp án đúng.

1.1. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp không có vai trò nào dưới đây?

A. Phát huy sức mạnh tòan dân để phát triển nông nghiệp.

B. Góp phần sử dụng hợp lí, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực khác trên lãnh thổ.

C. Thúc đẩy chuyên môn hoá trong sản xuất nông nghiệp.

D. Hạn chế tác động của tự nhiên và góp phần bảo vệ môi trường.

Trả lời: Chọn đáp án A. Phát huy sức mạnh tòan dân để phát triển nông nghiệp.

1.2. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp có vai trò thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản là

A. trang trại. B. hợp tác xã nông nghiệp.

C. thể tổng hợp nông nghiệp. D. vùng nông nghiệp.

Trả lời: Chọn đáp án C. thể tổng hợp nông nghiệp.

1.3. Hình thức cao nhất trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là

A. trang trại. B. vùng nông nghiệp.

C. thể tổng hợp nông nghiệp. D. hợp tác xã nông nghiệp.

Trả lời: Chọn đáp án B. vùng nông nghiệp.

1.4. “Lãnh thổ có sự tương đồng về điều kiện sinh thái nông nghiệp, kinh tế – xã hội, trình độ thâm canh, cơ sở vật chất – kĩ thuật giữa các địa phương” là đặc đểm của

A. hợp tác xã nông nghiệp. B. trang trại.

C. vùng nông nghiệp. D. thể tổng hợp nông nghiệp.

Trả lời: Chọn đáp án C. vùng nông nghiệp.

1.5. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nào sử dụng hiệu quả nhất các điều kiện tự nhiên, vị trí địa lí và các điều kiện kinh tế – xã hội?

A. Trang trại. B. Hợp tác xã nông nghiệp.

C. Thể tổng hợp nông nghiệp. D. Vùng nông nghiệp.

Trả lời: Chọn đáp án C. Thể tổng hợp nông nghiệp. 

1.6. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp quan trọng của các nước đang phát triển trong quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp là

A. trang trại. B. hợp tác xã nông nghiệp.

C. thể tổng hợp nông nghiệp. D. vùng nông nghiệp.

Trả lời: Chọn đáp án A. trang trại. 

Bài tập 2: Ghép ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NỀN NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

Hướng phát triển

Biện pháp chủ yếu

1. Phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

a) Ứng dụng khoa học – công nghệ để quản lí quá trình sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất.

b)Thay đổi quy mô và cơ cấu xây trồng phù hợp.

2. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao

c) Khai thác tối đa các nguồn tài nguyên sạch.

d) Tạo ra các giống mới.

3. Phát triển nông nghiệp xanh (nông nghiệp hữu cơ)

e) Phát triển thủy lợi.

g) Hình thành mô hình tăng trưởng bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Trả lời:

Nối số 1 với b), d), e)

Nối số 2 với a)

Nối số 3 với c), g)

Bài tập 3: Ghép ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỀN NỀN NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

Biện pháp

Mục đích

1. Hình thành cánh đồng lớn

a) Tăng quy mô sản xuất nông nghiệp.

2. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ

b) Hạn chế các tác động bất lợi.

3. Tăng cường hợp tác, liên kết

c) Tăng hiệu quả sản xuất, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên tham gia.

d) Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Trả lời:

Nối số 1 với a)

Nối số 2 với b), d)

Nối số 3 với c)

Bài tập 4: Hãy sử dụng các cụm từ sau để hoàn thành đoạn văn dưới đây:

đem lại hiệu quả cao

sử dụng hợp lí nhất

sắp xếp và phối hợp

mối liên hệ liên ngành, liên vùng

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là sự (1)………. các đổi tượng nông nghiệp (trong (2)……….. kết hợp với nhu cầu thị trường) trên một lãnh thổ cụ thể nhằm (3)…………. các tiềm năng về tự nhiên, kinh tế, lao động để (4)……….. về các mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

Trả lời:

(1) sắp xếp và phối hợp

(2) mối liên hệ liên ngành, liên vùng

(3) sử dụng hợp lí nhất

(4) đem lại hiệu quả cao

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button