Tra Cứu

Giải SBT bài 3: Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

3.6. Các lớp electron được đánh số từ trong ra ngoài bảng các số nguyên dương: n= 1, 2, 3,… với tên gọi là các chữ cái in hoa là

A. K, L, M, O,…..                          B. L, M, N, O,…

C. K, L, M, N,…                            D. K, M, N, O,…

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button