Tra Cứu

Giải SBT bài 35: Địa lí ngành bưu chính viễn thông | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Bài tập 1: Lựa chọn đáp án đúng.

1.1. Đối với ngành bưu chính viễn thông, trình độ phát triển kinh tế và mức sống của dân cư có ảnh hưởng chủ yếu tới

A. mật độ phân bố và sử dụng dịch vụ.

B. chất lượng hoạt động dịch vụ.

C. sự phát triển của ngành.

D. quy mô và tốc độ phát triển của ngành.

Trả lời: Chọn đáp án D. quy mô và tốc độ phát triển của ngành.

1.2. Đối với ngành bưu chính viễn thông, sự phân bố các ngành kinh tế, phân bố dân cư và mạng lưới quần cư có ảnh hưởng chủ yếu tới

A. mật độ phân bố vá sử dụng dịch vụ.

B. quy mô phát triển dịch vụ.

C. tốc độ phát triển dịch vụ.

D. chất lượng dịch vụ.

Trả lời: Chọn đáp án A. mật độ phân bố vá sử dụng dịch vụ.

1.3. Đối với ngành bưu chính viễn thông, sự phát triển của khoa học – công nghệ có tác động chủ yếu đến

A. quy mô phát triển dịch vụ.

B. chất lượng hoạt động vá sự phát triển của ngành.

C. mật độ phân bố dịch vụ.

D. số lượng người sử dụng dịch vụ.

Trả lời: Chọn đáp án B. chất lượng hoạt động vá sự phát triển của ngành.

1.4. Các nước có số thuế bao điện thoại lớn nhất thế giới là

A. Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Bra-xin, Liên bang Nga.

B. Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Mê-hi-có, Ấn Độ.

C. Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Ca-a-đa, Trung Quốc, Nhật Bản.

D. Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trả lời: Chọn đáp án A. Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Bra-xin, Liên bang Nga.

1.5. Các nước có tỉ lệ người sử dụng internet lớn nhất thế giới là

A. Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Trung Quốc, Nhật Bản.

B. Ấn Độ, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên bang Nga.

C. Ca-na-đa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh.

D. Liên bang Nga, Trung Quốc, Án Độ, Hàn Quốc.

Trả lời: Chọn đáp án C. Ca-na-đa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh.

Bài tập 2: Hãy sử dụng mũi tên và các cụm từ sau để hoàn thành sơ đồ:

văn hóa, tinh thần

nền kinh tế

quản lí hành chính

hội nhập và toàn cầu hóa

VAI TRÒ CỦA NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Hãy sử dụng mũi tên và các cụm từ sau để hoàn thành sơ đồ

Trả lời:

Hãy sử dụng mũi tên và các cụm từ sau để hoàn thành sơ đồ

Bài tập 3: Hãy xếp các dịch vụ dưới đây vào nhóm dịch vụ bưu chính và nhóm dịch vụ viễn thông sao cho phù hợp: chuyển thư tin, điện báo, điện thoại, chuyển bưu phẩm, internet, chuyển phát nhanh.

Trả lời: 

  • Dịch vụ bưu chính là: chuyển thư tín, chuyển bưu phẩm, chuyển phát nhanh
  • Dịch vụ viễn thông là: điện báo, điện thoại, internet

Bài tập 4: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Sản phẩm của bưu chính viễn thông là sự vận chuyển tin tức, bưu kiện, bưu phẩm, truyền dẫn thông tin điện tử….. từ nơi gửi đến nơi nhận.

b) Viễn thông cung ứng dịch vụ từ các khoảng cách xa, không cần sự tiếp xúc giữa người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ.

Trả lời: 

Câu đúng là: a) và b) 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button