Tra Cứu

Giải SBT bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật

Hướng dẫn giải: Giải SBT bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật môn khoa học tự nhiên SBT khoa học tự nhiên 7. Đây là vở bài tập nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

39.1. Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau:

Sinh sản là một trong những …(1)… của cơ thể sống. Từ …(2)… cơ thể ban đầu, qua quá trình …(3)… sẽ tạo ra cho thế hệ sau những…(4)…, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài. Có …(5)… hình thức sinh sản ở sinh vật là …(6)… và …(7)…

Gợi ý: đặc trưng cơ bản, đặc điểm, một, những, sinh sản, phân chia, cơ thể mới, hai, sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính, sinh sản sinh dưỡng.

Trả lời:

  • (1) đặc trưng cơ bản;
  • (2) một; (3) sinh sản;
  • (4) cơ thể mới;
  • (5) hai;
  • (6) sinh sản vô tính/sinh sản hữu tính;
  • (7) sinh sản hữu tính/sinh sản vô tính.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button