Tra Cứu

Giải SBT bài 4: Cơ chế thị trường | SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10

Bài tập 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án em chọn

a) Cơ chế thị trường là gì?

A. Hệ thống các quan hệ kinh tế mang tính tự điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế. 

B. Cơ chế hoạt động tự do không cần theo quy luật.

C. Cơ chế hoạt động theo ý chí của Nhà nước. 

D. Cơ chế phục vụ cho lợi ích tối cao của người tiêu dùng. 

Trả lời: A

b) Giá cả thị trường là gì?

A. Giá mà người mua muốn trả cho người bán.

B. Giá mà người bán áp đặt cho người mua.

C. Giá bán thực tế của hàng hóa trên thị trường.

D. Giá do Nhà nước quy định. 

Trả lời: C

c) Phương án nào không đúng về chức năng của giá cả thị trường?

A. Là căn cứ để người sản xuất kinh doanh thu hẹp hay mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hàng hóa.

B. Là động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

C. Là căn cứ để người tiêu dùng điều tiết tăng hay giảm nhu cầu tiêu dùng.

D. Là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo.

Trả lời: D

Bài tập 2: Ý kiến nào dưới đây đúng hoặc không đúng? Giải thích vì sao.

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Trả lời: