Tra Cứu

Giải SBT bài 7: Bản đồ chính trị Châu Á. Các khu vực của Châu Á | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Khu vực nào sau đây của châu Á nằm sâu trong nội địa?

A. Đông Á.

B. Trung Á.

C. Tây Á.

D. Nam Á.

Câu 2. Khu vực nào sau đây của châu Á có diện tích lớn nhất?

A. Đông Á.

B. Tây Á.

C. Nam Á.

D. Trung Á.

Câu 3. Khu vực nào sau đây của châu Á phần lớn có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa mưa và khô rõ rệt?

A. Trung Á.

B. Tây Á.

C. Nam Á.

D. Đông Á.

Câu 4. Khu vực nào sau đây của châu Á có khí hậu khô hạn, mùa hè nóng mùa đông lạnh, thỉnh thoảng có tuyết rơi?

A. Đông Nam Á.

B. Tây Á.

C. Nam Á.

D. Trung Á.

Câu 5. Quan sát hình sau:

Cho biết đây là biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa thuộc khu vực nào sau đây của châu Á.

A. Đông Á.

C. Tây Á.

B. Đông Nam Á.

D. Nam Á.

Câu 6. Cảnh quan nào sau đây phát triển trên phần lớn diện tích khu vực Trung Á?

A. Xa-van.

C. Hoang mạc.

B. Rừng nhiệt đới.

D. Rừng lá kim.

Câu 7. Hãy nối tên quốc gia ở cột A với tên khu vực tương ứng ở cột B sao cho đúng.

Câu 8. Lựa chọn và trình bày về đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực châu Á.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button