Tra Cứu

Hãy đánh dấu (V) vào cột tương ứng với nội dung mô tả về các cách thức gieo hạt trong bảng sau. | SBT công nghệ 7 chân trời

9. Hãy đánh dấu (V) vào cột tương ứng với nội dung mô tả về các cách thức gieo hạt trong bảng sau.

Nội dung mô tả

Gieo vãi

Gieo theo hàng

Gieo vào hốc

Tạo các lỗ cạnh đều nhau trên đất trồng và bỏ hạt giống vào lỗ, sau đó phủ lên trên một lớp đất mỏng

 

 

 

Tạo các lỗ cách đều nhau trên một hàng và bỏ hạt giống vào lỗ, sau đó phủ lên trên một lớp đất mỏng

 

 

 

Rải hạt trên bề mặt đất trồng với mật độ phù hợp. Có thể phủ lên hạt lớp đất mỏng nếu trồng trong chậu

 

 

 

 

Nội dung mô tả

Gieo vãi

Gieo theo hàng

Gieo vào hốc

Tạo các lỗ cạnh đều nhau trên đất trồng và bỏ hạt giống vào lỗ, sau đó phủ lên trên một lớp đất mỏng

 

 

 x

Tạo các lỗ cách đều nhau trên một hàng và bỏ hạt giống vào lỗ, sau đó phủ lên trên một lớp đất mỏng

 

 x

 

Rải hạt trên bề mặt đất trồng với mật độ phù hợp. Có thể phủ lên hạt lớp đất mỏng nếu trồng trong chậu

 x

 

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button