Tra Cứu

Hãy đánh dấu (-) vào ô trước các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của nhân giống bằng phương pháp giảm cảnh. | SBT công nghệ 7 chân trời

6. Hãy đánh dấu (-) vào ô trước các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của nhân giống bằng phương pháp giảm cảnh.

[] Giống cây trồng.

[] Chế độ bón phân

[] Điều kiện khí hậu.

[] Giả thể giảm cảnh

[] Chất lượng cảnh giảm.

[] Thời gian ảnh hưởng của cây 

[] Các kĩ thuật giâm cành, chăm sóc cành giâm

7. Giâm cảnh là phương pháp

A. nuôi cấy mô.

C. nhân giống hữu tình.

B. nhân giống vô tính

D. nhân giống vô tỉnh và hữu tỉnh

8. Có những cách nào để cắm cảnh giảm vào giả thể (đất trồng)?

A. Chỉ có một cách cắm nghiêng (cành nghiêng một góc so với bề mặt giả thể).. 

B. Có hai cách cắm nghiêng và cắm thẳng đứng (cành vuông góc với bề mặt giả thể).

C. Có hai cách: cắm thẳng và cắm cảnh nằm ngang (cành nằm lên bề mặt giả thể).

D. Có ba cách cắm nghiêng, cắm thẳng đứng và cắm cảnh nằm ngang.

9. Hãy đánh dấu (-) vào ô trước yêu cầu kĩ thuật của giai đoạn chuẩn bị đất để giảm cảnh cây rau muống trong chậu (hoặc thùng xốp).

[] Lượng đất ít bằng 1/3 chiều cao của chậu, thành phần dinh dưỡng phủ hợp với cây trồng.

[ X ] Lượng đất vừa đủ, thành phần dinh dưỡng phù hợp với mọi loại cây trồng.

[ X ] Lượng đất vừa đủ, thành phần dinh dưỡng phù hợp với cây rau muống.

[] Lượng đất nhiều, thành phần dinh dưỡng phù hợp với mọi loại cây trồng.

[ X ] Lượng đất nhiều hơn lượng phân bón.

10. Hãy đánh dấu (V) vào ô | trước yêu cầu kĩ thuật khi giảm cảnh cây rau muống vào đất trồng.

[] Số lượng cảnh giâm vừa đủ, độ dài cảnh giảm khoảng 20 – 25 cm, cành già

[] Số lượng cảnh giâm vừa đủ, độ dài cảnh giâm khoảng 15 – 20 cm, cành già

[] Số lượng cảnh giảm vừa đủ, độ dài cảnh giảm khoảng 10 – 20 cm, cành non.

[] Số lượng cảnh giảm vừa đủ, độ dài cảnh giảm khoảng 15 – 20 cm, cảnh không giả, không non.

[] Đoạn cảnh rau muống được giảm thẳng (vuông góc) so với mặt đất trồng.

[] Đoạn cảnh rau muống được giảm hơi nghiêng (chếch) so với mặt đất trồng

[] Cắm đầu non của cảnh giảm vào đất trồng.

 [] Cắm đầu giả của cảnh giâm vào đất trống.

6.

[ X ] Giống cây trồng.

[ X ] Chế độ bón phân

[ X ] Điều kiện khí hậu.

[] Giả thể giảm cảnh

[] Chất lượng cảnh giảm.

[] Thời gian ảnh hưởng của cây 

[] Các kĩ thuật giâm cành, chăm sóc cành giâm

7. B

8. A

9. 

[] Lượng đất ít bằng 1/3 chiều cao của chậu, thành phần dinh dưỡng phủ hợp với cây trồng.

[ X ] Lượng đất vừa đủ, thành phần dinh dưỡng phù hợp với mọi loại cây trồng.

[ X ] Lượng đất vừa đủ, thành phần dinh dưỡng phù hợp với cây rau muống.

[] Lượng đất nhiều, thành phần dinh dưỡng phù hợp với mọi loại cây trồng.

[ X ] Lượng đất nhiều hơn lượng phân bón.

10.

[] Số lượng cảnh giâm vừa đủ, độ dài cảnh giảm khoảng 20 – 25 cm, cành già

[ X ] Số lượng cảnh giâm vừa đủ, độ dài cảnh giâm khoảng 15 – 20 cm, cành già 

[] Số lượng cảnh giảm vừa đủ, độ dài cảnh giảm khoảng 10 – 20 cm, cành non.

[ X ] Số lượng cảnh giảm vừa đủ, độ dài cảnh giảm khoảng 15 – 20 cm, cảnh không giả, không non. 

[] Đoạn cảnh rau muống được giảm thẳng (vuông góc) so với mặt đất trồng.

[] Đoạn cảnh rau muống được giảm hơi nghiêng (chếch) so với mặt đất trồng

[] Cắm đầu non của cảnh giảm vào đất trồng.

[ X ] Cắm đầu giả của cảnh giâm vào đất trống.

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button