Tra Cứu

Hãy hoàn thành chú thích trong hình bên về quá trình trao đổi chất ở thực vật.

22.7. Hãy hoàn thành chú thích trong hình bên về quá trình trao đổi chất ở thực vật.

  • (1) Carbon dioxide;
  • (2) Nước, oxygen;
  • (3) Chuyển hoá;
  • (4) Nước và muối khoáng.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button