2023 Hãy tính hoá trị của đồng và sắt trong các hợp chất sau: $Cu(OH)_{2}$, $Fe(NO)_{3}$ (Biết hoá trị của nhóm OH là I và của nhóm NO; là I).

7.11. Hãy tính hoá trị của đồng và sắt trong các hợp chất sau: $Cu(OH)_{2}$,  $Fe(NO)_{3}$ (Biết hoá trị của nhóm OH là I và của nhóm NO; là I).

  • Trong $Cu(OH)_{2}$: Hoá trị của Cu là II.
  • Trong $Fe(NO)_{3}$: Hoá trị của Fe là II.

Similar Posts