Tra Cứu

Hãy vẽ sơ đồ biểu diễn sự hình thành liên kết cộng hoá trị trong các phân tử sau, sử dụng các dấu chấm để biểu diễn các electron (tương tự như hình 6.5 trang 38 SGK):

6.11. Hãy vẽ sơ đồ biểu diễn sự hình thành liên kết cộng hoá trị trong các phân tử sau, sử dụng các dấu chấm để biểu diễn các electron (tương tự như hình 6.5 trang 38 SGK):

a)  Chlorine, $Cl_{2}$

b) Hydrogen sulphide, $H_{2}$S

c) Carbon dioxide, $CO_{2}$S

a)  Chlorine, $Cl_{2}$

b) Hydrogen sulphide, $H_{2}$S

c) Carbon dioxide, $CO_{2}$S

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button