2023 Hãy viết công thức hoá học của các hợp chất sau đây:

7.5. Hãy viết công thức hoá học của các hợp chất sau đây:

a) Magnesium oxide, biết một phân tử của nó chứa một nguyên tử magnesium và một nguyên tử oxygen.

b)  Copper sulfate, biết một phân tử của nó chứa một nguyên tử đồng, một nguyên tử sulfur và bốn nguyên tử oxygen.

c) Đường ăn, biết một phân tử của nó chứa 12 nguyên tử carbon, 22 nguyên tử hydrogen và 11 nguyên tử oxygen.

a) Magnesium oxide có công thức hoá học là MgO.

b) Copper sulfate có công thức hoá học là $CuSO_{4}$

c) Đường ăn có công thức hoá học là $C_{12}H_{12}O_{2}$

Similar Posts