Tra Cứu

Hãy viết công thức hoá học và gọi tên của hợp chất được tạo thành từ sự kết hợp giữa các đơn chất sau:

7.9. Hãy viết công thức hoá học và gọi tên của hợp chất được tạo thành từ sự kết hợp giữa các đơn chất sau:

a) sắt và chlorine, biết trong hợp chất này sắt hoá trị III và chlorine hoá trị I.

b) natri và oxygen, biết natri hoá trị l và oxygen hoá trị II.

c)hydrogen và fluorine, biết hydrogen hoá trị | và fluorine hoá trị l.

d) kali và chlorine, biết kali hoá trị I và chlorine hoá trị I.

e)calcium, carbon và oxygen, biết calcium hoá trị II và nhóm nguyên tử CO: có hoá trị II.

a) $FeCl_{3}$: iron(III) chloride.

b) $Na_{2}$O: sodium oxide.

c) HF: hydrogen fluoride.

d) KCI: potassium chloride.

e) $CaCO_{3}$:: calcium carbonate.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button