2023 Hãy xác định hoá trị của các nguyên tố C, Si trong các hợp chất sau:

7.8. Hãy xác định hoá trị của các nguyên tố C, Si trong các hợp chất sau:

a)  $CCl_{4}$ biết trong hợp chất này Cl có hoá trị I.

b) $SSiO_{2}$  biết trong hợp chất này O có hoá trị lÌ.

a) Trong hợp chất  $CCl_{4}$ ,C có hoá trị IV.

b) Trong hợp chất $SSiO_{2}$ , SI có hoá trị IV.

Similar Posts