Tra Cứu

Hình bên chứng minh cho hiện tượng cảm ứng nào ở thực vật?

32.3. Hình bên chứng minh cho hiện tượng cảm ứng nào ở thực vật?

A. Tính hướng đất âm của rễ, hướng sáng dương của thân.

B. Tính hướng tiếp xúc.

C. Tính hướng hoá.

D. Tính hướng nước.

  • A. Tính hướng đất âm của rễ, hướng sáng dương của thân.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button