Tra Cứu

Hình dưới đây mô tả một cách đo tốc độ chảy của dòng nước bằng vật nổi.

10.6. Hình dưới đây mô tả một cách đo tốc độ chảy của dòng nước bằng vật nổi.

a) Em cần những dụng cụ nào để thực hiện phép đo này?

b) Mô tả cách đo tốc độ chảy của dòng nước.

a) Những dụng cụ cần thiết gồm:

– Dụng cụ đo: Thước dây, đồng hồ bấm giây.

– Dụng cụ hỗ trợ: Vật nổi, dây căng và vật cắm mốc.

b) Cách đo:

– Cắm mốc căng dây đánh dấu vạch xuất phát và vạch đích.

– Đo khoảng cách đ giữa vạch xuất phát và vạch đích.

– Bạn A thả vật nổi và ra tín hiệu để bạn B bấm đồng hồ bắt đầu đo. Bạn B quan sát vật nổi chạm vạch đích thì bấm bấm đồng hồ dừng đo và đọc kết quả đo thời gian t. d

– Tính tốc độ chảy của dòng nước bằng công thức: v = $\frac{d}{t}$ 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button