Tra Cứu

Hoàn thành Đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ theo mẫu dưới đây: | Giải tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo

2. Hoàn thành Đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ theo mẫu dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày … tháng ….. năm

Kính gửi:

ĐƠN XIN THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

Em tên là:…………………………

Ngày sinh: Học sinh lớp ………………………….

Nam/ Nữ: …………………………..

Em làm đơn này xin được tham gia Câu lạc bộ: ……………………….

Lí do:……………………….

Em xin hứa sẽ thực hiện đúng nội quy của Câu lạc bộ

Người làm đơn (kí và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:

ĐƠN XIN THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

Em tên là: Nguyễn Phương Anh

Ngày sinh: Học sinh lớp 3A1

Nam/ Nữ: Nữ

Em làm đơn này xin được tham gia Câu lạc bộ: Tình nguyện Xung kích

Lí do: Em rất thích câu lạc bộ, và muốn được tham gia

Em xin hứa sẽ thực hiện đúng nội quy của Câu lạc bộ.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn (kí và ghi rõ họ tên)

Anh

Nguyễn Phương Anh

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button