Tra Cứu

Hoàn thành Đơn xin vào Đội theo mẫu dưới đây: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Hoàn thành Đơn xin vào Đội theo mẫu dưới đây:

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

ngày ….. tháng …… năm

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi:………………

Em tên là……………………..

Sinh ngày. ……………..Học sinh lớp………………Trường…………………..

Em làm đơn này xin được vào Đội và xin hứa:

Người làm đơn

(kỉ và ghi rõ họ tên)

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

ngày 8 tháng 7 năm 2022

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường

Em tên là: Nguyễn Phương Anh

Sinh ngày 07/01/2012 Học sinh lớpTrường: Tiểu học Kim Đồng

Em làm đơn này xin được vào Đội và xin hứa: sẽ thực hiện đúng nội quy mà nhà đội và nhà trường đề ra

Người làm đơn

Anh

Nguyễn Phương Anh

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button