2023 Hydrogen là nguyên tố nhẹ nhất trong tất cả các nguyên tổ và phổ biến nhất trong vũ trụ. Hãy cho biết kí hiệu hoá học của nguyên tố hydrogen và cho biết nó ở chu kì nào và nhóm nào trong bảng tuần hoàn.

4.13. Hydrogen là nguyên tố nhẹ nhất trong tất cả các nguyên tổ và phổ biến nhất trong vũ trụ. Hãy cho biết kí hiệu hoá học của nguyên tố hydrogen và cho biết nó ở chu kì nào và nhóm nào trong bảng tuần hoàn.

  • Kí hiệu hoá học H, ở chu kì 1, nhóm IA.

Similar Posts