2023 Kể tên những yếu tố ảnh hưởng đến sự thụ phấn ở thực vật.

38.9. Kể tên những yếu tố ảnh hưởng đến sự thụ phấn ở thực vật.

  • Nhiệt độ, độ ẩm, gió.

Similar Posts