2023 Khi hô hấp, quá trình trao đổi khí diễn ra như thế nào?

27.4. Khi hô hấp, quá trình trao đổi khí diễn ra như thế nào?

A. Lấy vào khí carbon dioxide, thải ra khí oxygen.

B. Lấy vào khí oxygen, thải ra khí carbon dioxide.

C. Lấy vào khí carbon dioxide và hơi nước.

D. Lấy vào khí oxygen và hơi nước.

  • B. Lấy vào khí oxygen, thải ra khí carbon dioxide.

=> Quá trình hô hấp gồm năm giai đoạn :

– Thông khí (không khí đi vào và đi ra khỏi cơ quan trao đổi khí).

– Trao đổi khí ở cơ quan trao đổi khí (mang, phổi…).

– Vận chuyển khí O2  CO2 ( vận chuyển O2 từ cơ quan trao đổi khí đến tế bào và vận chuyển CO2 từ tế bào đến cơ quan trao đổi khí và thải ra ngoài).

Similar Posts