Tra Cứu

Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử nước là liên kết

6.5. Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử nước là liên kết

A. cộng hoá trị.

B. ion.

C. kim loại.

D. phi kim.

=> Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử nước là liên kết cộng hóa trị.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button