Tra Cứu

Loài sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

23.2. Loài sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

A. Cá chép.

B. Trùng roi.

C. Voi.

D. Nấm rơm.

=> Trùng roi chứa các hạt diệp lục nên có khả năng quang hợp

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button