Tra Cứu

Môi trường nào sau đây truyền âm tốt nhất?

12.4. Môi trường nào sau đây truyền âm tốt nhất?

A. Không khí.

B. Nước.

C. Gỗ.

D. Thép.

– Vận tốc truyền âm trong không khí nhỏ hơn trong nước, vận tốc truyền âm trong nước nhỏ hơn trong thép

– Như vậy, vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button