Tra Cứu

Một đoàn tàu hoả đi từ ga A đến ga B cách nhau 30 km trong 45 phút. Tốc độ của đoàn tàu là

8.2. Một đoàn tàu hoả đi từ ga A đến ga B cách nhau 30 km trong 45 phút. Tốc độ của đoàn tàu là

A. 60 km/h.

B.40 km/h.

C. 50 km/h.

D. 55 km/h.

45 phút = 0.75h

=> v = $\frac{s}{t}$ = $\frac{30}{0.75}$

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button